perstatyti

perstatyti
pérstatyti tr. K, Š, perstatýti Rtr 1. Sut, N, M, LL166,190 perdėti, perkelti į kitą vietą: Stalą pérstatė į kampą 1. Žmogus kluone nuejo pérstatyt kūlio, suėmė kūlį – gyvatė ir rankon [kirto] Dg. Kambario sienos plonutės, perstatomos J.Jabl. Pérstatyti puodus NdŽ. Paskui ėmė tais bačkas perstatė: kur buvo drūtas vanduo, tai jis pastatė minkštąjį, o kur buvo minkštas, tai jis pastatė drūtąjį BsPIV227. Pérstatoma sėdynė NdŽ. Pérstatomasis prietaisas NdŽ. Pérstatyti geležinkelio vagonus NdŽ. | refl. NdŽ.einant kelti į priekį (koją): Jau labai serga, negali eit, tik ką kojas pérstato Švnč. 2. Sut, J, LL182, NdŽ išardžius sukonstruoti, padaryti (pastatą, statinį) kitaip ar kitur: Pérstatė namą kitoje vietoje 1. Tas jų namas párstatytas Jrb. Šiemet parstatìs gurbus Mžš. Juk triobas párstatyt – tai ne tvorą užtvert Jsv. Pérstatis palaikį tvartą Ktk. Ta vieta dabar vadinama Gaidžio kalnu, kur ir šiandien tebestovi kelis kartus parstatyta raudona koplyčelė KlbXVII94(Slnt). Gyvenamąjį namą iš naujo perstatė – apipjautų rąstų, trumpesnį, platesnį . Reikia pečiuką pérstatyt Ln. | refl. tr.: Pirkaitę pérsistatė ir skarda apsidengė Alv. Be amato nestova: kūtikę pársistato Krš.iš naujo sumontuoti: Tas vežimas yr pérstatomas Plšk. 3. refl. tr. persiskirti, persitverti (patalpą): Kartėm parsistãtėm daržinę Ėr. 4. perkelti į naują vietą (gyvulį, pririštą ganykloje): Išvažiavau iš namų, tai be manęs nebuvo nė kam karvių pérstatyt Srv. Reikia eit an karves pérstatyt Gdr. 5. K perkelti, paskirti į kitą vietą: Jįjį párstatė iš Maksvos į Adesą, t. y. parkėlė J. | Kristus mus išgelbėjo nuog darbų tamsybės, perstatydamas mus ing karalystę jo sūnaus BPI426. 6. iš naujo, kitaip parengti (veikalą, šokį ir pan.): Neretai choreografui, pradėjus repeticijas su orkestru, reikia perstatyti ne vieną šokį . 7. pertvarkyti, kitaip skirti, nurodyti: Po gali (galų gale) kitep pérstatyta buvo [kaimo] rėžiai Vlk.refl. pasikeisti: I vis tiek išejo laikai, i pársistatė laikai . ×8. pristatyti, supažindinti: Pažįstamas nuvedė Jurgį į lenkų draugystės posėdį ir perstatė jį kaipo atstovą ir pasiuntinį nuo Lietuvos M.Katk. | refl. NdŽ: Tartum mes pažįstami? – tarė jis, persistatydamas Ievutei . ×9. vaizduoti: Čion paduotieji dainų variantai perstato mums levą dar su paukščiais besikovojantį LTI37(Bs). 10. refl. didžiuotis, įsivaizduoti: Ans y[ra] didliai pársistatęs Krn. ×11. N išversti iš vienos kalbos į kitą: Jo giesmių dalykėlis ir į lietuviškąją kalbą perstatytas prš. Naujas testamentas jų kalboj jau perstatytas ir išdrukavotas Ns1850,2. \ statyti; antstatyti; apstatyti; atstatyti; dastatyti; įstatyti; išstatyti; paišstatyti; nustatyti; pastatyti; papastatyti; priešpastatyti; perstatyti; piestatyti; prastatyti; priešstatyti; pristatyti; razstatyti; sustatyti; pasustatyti; užstatyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • perstatyti — pérstatyti vksm. Stãlą pérstatė į kam̃pą, prie dùrų, palei sieną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perstatymas — sm. (1) NdŽ, KŽ, perstãtymas (1) Rtr, KŽ, parstatymas Sut → perstatyti: 1. Ser, NdŽ Laivų perstatymas uoste KŽ. Žodžių perstatymas LL186. 2. Ser, NdŽ. ×3. NdŽ → perstatyti 8. × …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razstatyti — ×razstatyti (hibr.) tr. 1. iš naujo sustatyti, perstatyti: Tu nesbãstai niekur, eisim rugių razstatyt Grv. 2. išdėstyti, išdėlioti: Retai razstatyta [avilio] rėmeliai Aps. 3. refl. statantis daugeliui kitur persikelti: Buvo didesnė ūlyčia, tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antstatyti — (ž.) tr. 1. ant viršaus pastatyti: Paminklas antstatytas Šts. Supylė kalną ir stabą su povyziu nabaštiko antstatė S.Dauk. Anstatyta namo dalis, viršunamė BŽ263. 2. ant viršaus uždėti, užvožti: Puodą be dugno antstatys Lc. Ant [avilio] antstatyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūti — intr. 1. N, K aplink, iš paviršiaus apgesti; aptrešti, aptrūnyti: Medis apipùvęs J. Maliavonė ta, gan jau supendėjusi ir apipuvusi, tebėr ir dabar koplyčio[je] mokslinyčios M.Valanč. Appùvusių bulbų yra Lp. Lietingu oru pradalgiuose šienas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstatyti — tr. Rtr, Š; Q83, SD203, N, BzF176, LL116, L 1. K, NdŽ aplinkui apdėti kuo, statmenai dedant: Kūliais stirtas apstatyk, kad paukščiai nelestum J. Lopšį pakaria, beržiukais apstãto – vaikui pavėsiukas Klt. Karves vainikais apipindavom, duris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrasti — 1 atràsti tr. K; Q72, H, R, M 1. DŽ ieškant aptikti, suieškoti ką pamestą, paslėptą, paliktą: Atradaũ piningus prapuolusius J. Atradaũ išgaišentą laikrodį Imb. Liuob vokyčiai atràs bute grūdus, išpils, išveš Jdr. Atràsk keselį, sudėk paršus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstatyti — tr. K, J, Rtr, NdŽ, KŽ; H, L 1. padaryti, kad vėl stovėtų: Tą [pavirtusią] kėdę atstatyk Pc. ║ atgaivinti, sustiprinti nupuolusį nuo kojų (gyvulį): Jau atstãtėm karvelę LKT56(Akm). Atstatỹtumiam į tas kojas [kiaulę], da ka galėtų ben parduoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dastatyti — ×dastatyti (hibr.) tr. 1. pastatyti pastatą, prišliejant prie kito, pristatyti: Daržinė dastatyta gale Šč. 2. pristatyti, nugabenti: Į vietą dastatyk siuntį, gromatą J. Nieko dauges nenoriu, kad kap mane dastatytai manan kraštan Lz. | refl. Auk:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išstatyti — tr. K, Rtr, Š, KŽ; N, M, L 1. daugelį pastatyti vertikaliai: Linus, durpes išstatyti DŽ1. Kolei išstãtėm linus, ir sutemė Alv. Juo tabokai yra išstatyti į saulėkaitį, juo geresnę įgauna barvą ir kvapą S.Dauk. 2. kurį laiką statyti ką vertikaliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”